https://financiarul.com/what-to-do-if-you-hit-an-animal-with-your-car/ iubfsf9zoq.